GarchenRinpoche_955887320

Lợi ích khi quay Kinh Luân

“Kinh luân cũng có cùng lợi lạc như chuỗi tràng minh chú. Việc quay kinh luân trở thành một pháp cúng dường lên chư Phật và tịnh hoá chướng duyên của chúng sinh. Nếu suốt cả cuộc đời, chúng ta quay kinh luân với một tấm lòng thành thì ta được dạy rằng [khi ta ra đi khỏi cuộc đời này], ta sẽ không có nhu cầu cần đến pháp tu Phowa [chuyển di thần thức] nào khác ngoại trừ đặt kinh luân trên đỉnh đầu phía trên gối ngủ. Làm như thế sẽ giúp cho thần thức của ta được hút lên phiá trên và như vậy thì chính đây cũng là một pháp Phowa.

Hơn thế nữa, bất kỳ ai nhìn thấy được kinh luân thì sẽ không bị đọa xuống các cõi thấp. Bất kỳ số lượng các câu minh chú nào được chứa đựng trong kinh luân thì qua mỗi một vòng quay, [năng lượng] cũng sẽ phóng toả ra ngoài và cúng dường lên chư Phật, sẽ ban rãi một cơn mưa rào thấm đẫm yêu thương xuống tất cả chúng sinh trong sáu cõi; qua đó, giúp làm tan chảy tâm chấp ngã của họ và giúp cho tình yêu thương trong họ tăng trưởng.

Các câu minh chú sẽ giúp cho công phu cúng dường không dứt đoạn lên chư Phật được viên mãn, giúp công phu tịnh hoá không dứt đoạn cho chúng sinh được viên mãn và giúp việc thành đạt các quả vị thành tựu (siddhi) cũng viên mãn không dứt đoạn. Khi quay kinh luân, ta đang thực hành thiện hạnh qua thân, khẩu, ý đồng một lúc; thiên hạnh qua thân khi cầm kinh luân trong tay và quay, thiện hạnh qua khẩu khi phóng toả [âm thanh] của các câu minh chú ra ngoài, thiện hạnh qua ý khi ta giữ chánh niệm và tỉnh giác, không để tâm bị phân tán trong khi quay. Việc quay kinh luân cũng có kể luôn cả phần lễ lạy, trì tụng minh chú và thiền định trong đó. Khi quay kinh luân thì một cách rất tự nhiên, ta sẽ làm lợi lạc cho cả người sống lẫn người chết. Không cần phải có phần quán tưởng nào khác trong khi quay kinh luân.”

Đức Garchen Rinpoche